Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Zaproszenie na zdrowe spotkanie z CUS i GKRPA- 27.08.2022r.

Utworzono dnia 18.08.2022

KOMUNIKAT DOT. REALIZACJI DODATKU WĘGLOWEGO

Utworzono dnia 18.08.2022

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477). tj.:” Przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 i 1137), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych, przysługuje rekompensata, zwana dalej „rekompensatą”. Sprzedaż paliwa stałego po cenie wyższej niż 996,60 zł brutto nie uprawnia do otrzymania rekompensaty.”

 

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

 

Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

 

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

 

Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16.08.2022r ( Dz.U z 2022r. poz.1712 ).

 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów

 

Wnioski można składać:

·         papierowo w Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45

·         pocztą na adres: Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów

·         elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAPpod adresem- MOPS-Mszczonow

 

Jak złożyć wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP – KROKI:

1.    Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.

2.    Wniosek zeskanować.

3.    Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Załatw sprawę.

4.    W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.

5.     Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym

 

czytaj dalej na temat: KOMUNIKAT DOT. REALIZACJI DODATKU WĘGLOWEGO

INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO

Utworzono dnia 17.08.2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że realizatorem zadania ,,DODATEK WĘGLOWY" w Gminie Mszczonów jest Centrum Usług Społecznych z siedzibą przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie przygotowań proceduralnych. O postępach we wdrażaniu programu będziemy informować na bieżąco.

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych

OTWARTY KONKURS OFERT - DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE DLA RODZIN

Utworzono dnia 13.07.2022

logo Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój; biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej; flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania będącego usługą społeczną pod nazwą "Działania terapeutyczne dla rodzin" określoną w Programie Usług Społecznych w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Informacje dostępne pod linkami:

https://www.mops.mszczonow.pl/bip/konkursy/2022r-ogloszenia-konkursow-i-ich-wyniki

https://www.bip.mszczonow.pl/118,ogloszenie

OTWARTY KONKURS OFERT - ZŁOTA RĄCZKA

Utworzono dnia 12.07.2022

logo Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój; biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej; flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania będącego usługą społeczną pod nazwą "Złota rączka" określoną w Programie Usług Społecznych w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Informacje dostępne pod linkami:

https://www.mops.mszczonow.pl/bip/konkursy/2022r-ogloszenia-konkursow-i-ich-wyniki

https://www.bip.mszczonow.pl/118,ogloszenie

OTWARTY KONKURS OFERT - ZŁOTA RĄCZKA

Utworzono dnia 15.06.2022

 

logo Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój; biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej; flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania będącego usługą społeczną pod nazwą "Złota rączka" określoną w Programie Usług Społecznych w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Informacje dostępne pod linkami:

https://www.mops.mszczonow.pl/bip/konkursy/2022r-ogloszenia-konkursow-i-ich-wyniki

https://www.bip.mszczonow.pl/118,ogloszenie

czytaj dalej na temat: OTWARTY KONKURS OFERT - ZŁOTA RĄCZKA

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO - ŚWIĘTO WYJĄTKOWYCH RODZIN

Utworzono dnia 30.05.2022

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                                                                                                                          (Jan Paweł II)

 

Szanowni Rodzice Zastępczy

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego składamy Państwu gorące podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Państwa empatia i troska okazana dzieciom pozwala im wzrastać w cieple domowego ogniska.

Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w wypełnianiu zaszczytnej roli rodziny zastępczej. Wasze zaangażowanie pozwala tworzyć dom, w którym panuje miłość i spokój, a dzieci doświadczają szczęśliwych chwil beztroskiego dzieciństwa.

Niech sprzyjające okoliczności zawsze pozwalają na realizację wszelkich planów i zamierzeń, przynosząc zadowolenie i satysfakcję z pracy oraz dalsze sukcesy dla dobra dzieci.

 

Monika Malczak

dyrektor Centrum Usług Społecznych
w Mszczonowie
wraz z pracownikami Centrum

ZMIANA ZASAD WYPŁACANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGOZ TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY W WYSOKOŚCI 40 ZŁ

Utworzono dnia 26.05.2022

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 30 kwietnia 2022 r. na podstawie przyjętej przez Sejm RP ustawy z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi uległy zmianie zasady wypłacania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł.

Zgodnie z przywołanymi zmianami, wniosek o świadczenie pieniężne musi wskazywać również numer PESEL osoby przyjętej do zakwaterowania.

Nowe zasady obowiązują wszystkie wnioski złożone od dnia wejścia w życie zmiany, tj. od dnia 30 kwietnia 2022 r.

czytaj dalej na temat: ZMIANA ZASAD WYPŁACANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGOZ TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY W WYSOKOŚCI 40 ZŁ

INFORMACJA DLA RODZICÓW - ROLNIKÓW

Utworzono dnia 25.05.2022

BEZPŁATNA REHABILITACJA DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS   Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego(KRUS) w Warszawie zachęca do skorzystania z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z...

czytaj dalej na temat: INFORMACJA DLA RODZICÓW - ROLNIKÓW

OTWARTY KONKURS OFERT - ZŁOTA RĄCZKA

Utworzono dnia 12.05.2022

logo Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój; biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej; flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania będącego usługą społeczną pod nazwą "Złota rączka" określoną w Programie Usług Społecznych w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Informacje dostępne pod linkami:

https://www.mops.mszczonow.pl/bip/konkursy/2022r-ogloszenia-konkursow-i-ich-wyniki

https://www.bip.mszczonow.pl/118,ogloszenie

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny