Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.mops.mszczonow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej);
  • zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie, adres poczty elektronicznej mops@mszczonow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 468571273. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Grójeckiej. Do wejścia prowadzą szerokie schody zabezpieczone z obydwu stron poręczami. Przy schodach znajduje się również odpowiednio zabezpieczona, winda z zadaszeniem dla osób niepełnosprawnych poruszających się
na wózkach.

Wejście do budynku zabezpieczone jest szerokim zadaszeniem z przezroczystej pleksi. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na poziomie wejścia
do budynku. Petent chcąc załatwić sprawę w Ośrodku, bez przeszkód może poruszać się
po szerokich korytarzach na jednym poziomie.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Dwie, zamykane toalety dla pracowników i klientów Ośrodka znajdują się na poziomie 0, do których prowadzą schody, brak windy na w/w poziom 0.

Przed budynkiem są dwa parkingi dla klientów Ośrodka, na których nie ma rezerwacji miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny