Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Dodatek węglowy/niektóre źródła ciepła

DODATEK WĘGLOWY

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477). tj.:” Przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 i 1137), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych, przysługuje rekompensata, zwana dalej „rekompensatą”. Sprzedaż paliwa stałego po cenie wyższej niż 996,60 zł brutto nie uprawnia do otrzymania rekompensaty.”

 

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

 

Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

 

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

 

Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16.08.2022r ( Dz.U z 2022r. poz.1712 ).

 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów

 

Wnioski można składać:

·         papierowo w Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45

·         pocztą na adres: Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów

·         elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAPpod adresem- MOPS-Mszczonow

 

Jak złożyć wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP – KROKI:

1.    Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.

2.    Wniosek zeskanować.

3.    Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Załatw sprawę.

4.    W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.

5.     Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym

 

 

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Informujemy, że na terenie Gminy Mszczonów obsługę wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła realizuje Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie.

 

Wnioski można składać:

- elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP- MOPS-Mszczonow/skrytka

- papierowo w Centrum Usług Społecznych ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

 

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2)kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3)kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Centrum pod numerem 46 857 12 73 wew. 28

 

Godziny pracy Centrum:

 

Poniedziałek- 8.00-16.00

Wtorek- dzień pracy wewnętrznej-

w tym dniu Interesantów nie obsługujemy

Środa- 8.00-17.00

Czwartek- 8.00-16.00

Piątek- 8.00-15.00

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny