Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Nabór na stanowisko opiekuna w Klubie Senior+

Utworzono dnia 18.08.2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekun w Klubie Senior +

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie ogłasza nabór na stanowisko:

OPIEKUN W KLUBIE SENIOR + w Mszczonowie

(UMOWA ZLECENIA )

1. Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie minimum średnie

g) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

h) wysoka kultura osobista,

i) umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole.

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się,

b) umiejętność organizowania pracy w Klubie Senior +,

c) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,

d) znajomość metod pracy z osobami starszymi,

e) umiejętność organizacji pracy,

f) samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność i pracowitość,

g) odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,

i) odporność na stres,

j) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

k) ukończone kursy, szkolenia dotyczące charakteru pracy

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- czynności aktywizujące społecznie,

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

- bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi CUS w Mszczonowie

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji m.in. listy obecności, harmonogramy zajęć zajęć,

- aktywizacja i integracja uczestników Klubu "Senior+", prowadzenie zajęć tematycznych z uczestnikami klubu,

- uczestnictwo w wyjazdach i imprezach klubu,

- pobudzanie aktywności uczestników klubu, wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej,

-propagowanie zdrowego stylu życia,

- pomoc w organizacji spotkań integracyjnych międzypokoleniowych,

- dbałość o pomieszczenia i wyposażenie klubu, w tym utrzymanie czystości,

- dbanie o zabezpieczenie mienia.

5.Miejsce  Pracy

- Klub Senior +  ul. Tarczyńska 54/62 , 96-320 Mszczonów.

- Klub Senior +  ul. Jeżynowa 4 , 96-320 Mszczonów.

6. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),

2. życiorys (CV),

3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane),

4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku (własnoręcznie podpisane),

5. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (własnoręcznie  podpisana),

6. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

8. dane kontaktowe kandydata,

9. termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do 30.08.2021 r. do godz. 15.30 w siedzibie Centrum Usług społecznych w Mszczonowie ul. Grójecka 45 16 , lub przesłać pocztą na adres: Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekun Klubu Senior + w Mszczonowie do 30.08.2021 roku

 ( nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

W  przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data i godzina wpływu do Centrum.

Godziny urzędowania  Centrum Usług Społecznych

poniedziałek, czwartek w godz. 8.00-16.00,

środa w godz. 8.00- 17.00,

piątek w godz. 8.00-15.00.

 Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem, a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)  powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy wykraczających poza katalog wskazany w art. 22(1) §1 Kodeksu pracy Na potrzeby realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, po określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Centrum Usług Społecznych, 96-320 Mszczonów, ul. Grójecka 45, tel. (46) 857 12 73, fax (46) 857 27 82, e-mail: cus@mszczonow.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.

 1. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.);
 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

       Mszczonów dn. 18.08.2021 r.

                                                                                                                    Monika Malczak
                                                                                                                      Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Mszczonowie

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny