Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Fundusz Alimentacyjny

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy tj. 2020/2021 są przyjmowane od dnia 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną a od

1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) art.20 ust.3.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 r. ż. Świadczenia przysługują na dziecko do ukończenia 25 r. ż. pod warunkiem, że kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji. Aby nabyć prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

Dochód uprawniający do świadczeń.

Od 1 października 2020 r.  w okresie zasiłkowym 2020/2021 będzie obowiązywać nowe kryterium dochodowe 900 zł na osobę w rodzinie. Wprowadzono  również  dopuszczalność przekroczenia kryterium dochodowego czyli tak zwany system „złotówka za złotówkę”. W takim przypadku gdy dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje. Zasady ustalania dochodu ubiegając się o prawo do świadczenia funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października do 30 września pozostaje taki sam jak dotychczas. Brany jest pod uwagę przychód uzyskany przez członków rodziny z roku bazowego czyli roku poprzedzającego okres świadczeniowy, uwzględniając również dochód utracony jak również uzyskany( po roku bazowym).

 Na dochód składają się następujące składniki:

 • dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o  należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych wymienione w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci).

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W tym, jeżeli zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego miała miejsce w trakcie miesiąca, nową powierzchnię gospodarstwa uwzględnia się od miesiąca następnego. Miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. 

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody z obu tych źródeł sumuje się.            

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Złożenie wniosku i wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego składa się ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o w/w świadczenie. Realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego na terenie gminy Mszczonów zajmuje się Miejski Ośrodka Pomocy Społeczne. W przypadku złożenia wniosek w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia wypłata świadczenia następuje do 31 października. Wnioski złożone od  1 września do 30 września  wypłata nastąpi do 30 listopada. Złożenia wniosku w okresie od 1 października do 31 października wypłata świadczenia do 31 grudnia, natomiast od  1 listopada do 30 listopada  wypłata środków nastąpi 31 stycznia.

Do wniosku o fundusz alimentacyjny należy dołączyć:

 • Oświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub zaświadczenie ze szkoły wyższej;
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów w tym o wysokości wyegzekwowanych alimentów za rok poprzedzający okres zasiłkowy (przy alimentacji na dzieci);
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy za rok poprzedzający okres zasiłkowy oraz wypełniony załącznik
 • zaświadczenie komornika dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej;
 • zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób za rok poprzedzający okres zasiłkowy (jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia);
 • dokument określający datę utraty dochodu - świadectwo pracy (umowy zlecenie) oraz PIT-11 za rok poprzedzający okres zasiłkowy;
 • zaświadczenie Urzędu Skarbowego o uzyskanym przychodzie (wg wzoru zaświadczenia) w przypadku prowadzenia działalności rozliczanej ryczałtowo lub kartą podatkową.
 • w przypadku zawieszenia lub zlikwidowania działalności gospodarczej – informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub potwierdzenie z Urzędu Miasta oraz PIT 36 lub 28 za rok poprzedzający okres zasiłkowy.
 • dokument określający utratę dochodu - świadectwo pracy (umowy zlecenie) oraz PIT-11 za rok poprzedzający okres zasiłkowy;
 • w przypadku zawieszenia lub zlikwidowania działalności gospodarczej – informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub potwierdzenie z Urzędu Miasta oraz PIT 36 lub 28 za rok poprzedzający okres zasiłkowy;
 • dokument określający uzyskanie dochodu – umowa. W przypadku podjęcia zatrudnienia w roku poprzedzającym okres zasiłkowy należy dostarczyć umowę oraz PIT- 11 za ten rok. Jeżeli zostało podjęte zatrudnienie w danym roku zasiłkowym należy dostarczyć umowę oraz zaświadczenie pracodawcy o uzyskanym dochodzie za drugi przepracowany miesiąc;
 • w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (VAT) w roku poprzedzającym okres zasiłkowy– należy przedstawić wpis do ewidencji oraz PIT- 36 za ten rok, natomiast na karcie podatkowej i ryczałcie PIT- 28 oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający okres zasiłkowy. Jeżeli działalność została rozpoczęta w danym roku zasiłkowym – wpis do ewidencji oraz zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie za drugi przepracowany miesiąc;

Dodatkowo przy składaniu wniosku należy okazać:

 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub ugodę sądową;*
 • informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka (dot. opiekuna faktycznego)
 • odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które ukończyły 18 rok życia, wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnegoskładają O S O B I Ś C I E.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny