Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się od 1 listopada, a kończy 31 października. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać elektronicznie od dnia 1 lipca za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Natomiast od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka.
 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko: 

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 • dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 • dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • członkom rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje również, jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują tylko osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Wniosek o dodatek, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem:
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • ojciec dziecka jest nieznany;

Dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka  w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

 •   90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko  nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego jednorazowo w wysokości 100 zł.

Dodatek z tytułu wielodzietności przysługuje na trzecie i każde następne dziecko w wys. 90 zł miesięcznie.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 • oświadczenie ze szkoły - załącznik -  o kontynuacji nauki w przypadku szkoły ponad gimnazjalnej;
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów w tym o wysokości wyegzekwowanych alimentów za rok poprzedzający okres zasiłkowy (przy alimentacji na dzieci);
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - wypełniony załącznik do wniosku;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób za rok poprzedzający okres zasiłkowy (jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia);
 • dokument określający utratę dochodu - świadectwo pracy (umowy zlecenie) oraz PIT-11 za rok poprzedzający okres zasiłkowy - oryginał dokumentu do skserowania;
 • w przypadku zawieszenia lub zlikwidowania działalności gospodarczej – informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub potwierdzenie z Urzędu Miejskiego oraz PIT 36 lub 28 za rok poprzedzający okres zasiłkowy dokument określający uzyskanie dochodu – umowa. W przypadku podjęcia zatrudnienia w roku poprzedzającym okres zasiłkowy należy dostarczyć umowę oraz PIT- 11 za ten rok. Jeżeli zostało podjęte zatrudnienie w danym roku zasiłkowym należy dostarczyć umowę oraz zaświadczenie pracodawcy o uzyskanym dochodzie za drugi przepracowany miesiąc,
 • w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (VAT) w roku poprzedzającym okres zasiłkowy– należy przedstawić wpis do ewidencji oraz PIT- 36 za ten rok, natomiast na karcie podatkowej i ryczałcie  PIT- 28 oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający okres zasiłkowy. Jeżeli działalność została rozpoczęta w danym roku zasiłkowym – wpis do ewidencji oraz zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie za drugi przepracowany miesiąc,
 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie – w przypadku nauki dziecka poza miejscem zamieszkania,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – oryginał

Dodatkowo, przy składaniu wniosku należy okazać:

 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub ugodę sądową,
 • informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka (dot. opiekuna faktycznego),
 • odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację,
 • aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny do którego dołącza:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie zatrudnienia bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • PIT-11 za rok poprzedzający okres zasiłkowy.

Zasiłek rodzinny podlega  koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia rodzinnego lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luxemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria) i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki, wniosek wraz z dokumentami  zostanie przekazany do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w celu ustalenia, czy  zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny