Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Program Opieka 75+

PROGRAM "OPIEKA  75+" NA ROK 2020

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie realizuje „ Program Opieka 75+” wprowadzony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Program polega na dofinansowaniu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej poprzez zapewnienie tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ Opieka 75+” ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, które nie mają rodziny oraz bliscy nie są w stanie zapewnić koniecznej opieki, jest zadaniem własnym gminy.

Usługi opiekuńcze przysługują:

 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

 2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej opieki zapewnić.

 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zlecona przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres oraz miejsce świadczenia.
W przypadku ubiegania się o przyznanie usług opiekuńczych osoba zainteresowana, bądź członek jej rodzinny winni złożyć:

- wniosek bądź podanie o powyższą formę pomocy,
- zlecenie lekarskie wypełnione przez lekarza prowadzącego,
- dokument potwierdzający dochody (odcinek lub decyzja z renty lub emerytury, zaświadczenie o dochodach, inne).

Zmiany w programie w edycji na rok 2020 obejmują następujący zakres:

 1. Rozszerzenie form realizacji usług opiekuńczych o:

 2. zlecanie wykonania usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25
  ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 3. umożliwienie gminom zakupu usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego.

2.  Zakres przedmiotowy:

 • dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane
  w roku 2020,

 • dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, którym w roku 2019 nie były one świadczone,

 • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca gminy do skorzystania z programu i rozszerzania oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Więcej informacji o programie „ Opieka 75+” na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny