Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Usługi Opiekuńcze

Uprawnieni do usług opiekuńczych

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby która potrzebuje pomocy.

Zakres usług opiekuńczych

 1. Czynności higieniczno - lecznicze

  1. Przesłanie łóżka,

  2. Zmiana bielizny osobistej / pościelowej,

  3. Mycie chorego w łóżku / pomoc przy kąpieli,

  4. Układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji,

  5. Pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

  6. Zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń ,

  7. Pielęgnacja zlecona przez lekarza : mierzenie temperatury, podawanie leków , stosowanie kompresów,

 2. Czynności gospodarcze

 3. Utrzymywanie w czystości i porządku pokoju chorego ( nie całego domu)

 4. Zakupywanie w miarę potrzeby artykułów spożywczych

 5. Przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety zleconej przez lekarza

 6. Pomaganie choremu przy spożywaniu posiłków, bądź karmienie

 7. Przepieranie bielizny osobistej,

 8. Utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i gospodarczego używanego przy świadczeniu usług

 9. Organizowanie choremu odpoczynku ( sen, drzemka),

 10. Organizowanie choremu rozrywek ( książka, prasa, radio, telewizja),

 11. Pomoc w czynnościach , których chory nie może wykonywać sam ( pisanie listu, czytanie prasy itp. ),

 12. Zachęcanie chorego do wykonywania prac ręcznych ( szycie, robótki ręczne),

 13. Czynności opiekuńcze

Podmiot właściwy do ustalenia prawa do usług opiekuńczych

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Nie zawsze konieczna jest wizyta w ośrodku. Można skontaktować się telefonicznie lub wysłać list. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznaje się po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego potrzebę pomocy osób drugich. Po zgłoszeniu, w przeciągu 14 dni roboczych, pracownik socjalny z MOPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości odpłatności za usługi. Ośrodek pomocy społecznej w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu bądź odmowie tej formy pomocy.

Odpłatność za usługi opiekuńcze

Cenę jednej godziny usług opiekuńczych ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie kosztów realizacji tego zadania. Opłata za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca. Ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o liczbie godzin przyznanych miesięcznie usług opiekuńczych oraz o wysokości odpłatności. Opłata za usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc w formie usługi opiekuńczej lub jej opiekuna, bezpośrednio lub przelewem na konto MOPS w Mszczonowie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę z tym, że za grudzień do 30 grudnia.

Koszt usług opiekuńczych ustala się co kwartał na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów w poprzednim kwartale.

Usługi opiekuńcze świadczone są bezpłatnie osobom samotnym, których dochód nie przekracza kwoty określonej w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Osoby o dochodzie wyższym od dochodu określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mogą korzystać z usług opiekuńczych za odpłatnością ustaloną zgodnie z następującymi zasadami:

 

 

Lp.

% kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej

Wysokość w % liczona od kosztów usług dla:

Osoby 
samotnej

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

1.

100,1 - 150

3%

5%

10%

2.

150,1 - 175

5%

7 %

12%

3.

175,1 – 200

7%

10%

15%

4.

200,1 - 225

10%

15%

20%

5.

225,1 - 250

15%

20%

25%

6.

250,1 - 300

20%

25%

30%

7.

Powyżej 300

30%

35%

40%

Rodzinny wywiad środowiskowy

Osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuńczych z rodzinnym wywiadem środowiskowym może mieć do czynienia w dwóch przypadkach. Wywiad jest obowiązkowy, kiedy ubiegamy się o wsparcie. Będzie on wtedy przeprowadzony w  mieszkaniu klienta, aby określić sytuację materialną i osobistą w powiązaniu z sytuacją osób wspólnie z nim zamieszkałymi i wspólnie gospodarującymi. Wywiad może zostać przeprowadzony również u najbliższej rodziny. Ta sytuacja ma miejsce gdy MOPS decydujący o udzieleniu pomocy szuka osób, które powinny świadczyć pomoc mają takie możliwości a tego nie czynią. Ośrodek może badać sytuację majątkową i osobistą najbliższej rodziny nawet jeśli nie zamieszkuje z klientem. Działania te podejmowane są w celu ustalenia czy rodzina jest wstanie pomagać osobiście lub uczestniczyć w kosztach usług opiekuńczych.

Podstawa prawna:

Uchwała nr XIV/115/03 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny