Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Usługi Opiekuńcze Specjalistyczne

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

osoby samotnie gospodarującej

osoby w rodzinie

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 132,5 %

1,5 %

3,5 %

powyżej 132,5 % do 165 %

3 %

7 %

powyżej 165 % do 187,5 %

5 %

11 %

powyżej 187,5 % do 220 %

7 %

15 %

powyżej 220 % do 237,5 %

11 %

20 %

powyżej 237,5 % do 255 %

15 %

25 %

powyżej 255 % do 265 %

22,5 %

32,5 %

powyżej 265 % do 275 %

30 %

40 %

powyżej 275 % do 282,5 %

45 %

55 %

powyżej 282,5 % do 290 %

60 %

70 %

powyżej 290 % do 310 %

75 %

85 %

powyżej 310 % do 330 %

90 %

100 %

powyżej 330 %

100 %

100 %

Cenę 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej, na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania lub wynika ona z umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania.

Opłata za specjalistyczne usługi stanowi iloczyn ceny, o której wyżej mowa, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w tabeli, oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o liczbie godzin przyznanych miesięcznie specjalistycznych usług oraz o wysokości odpłatności.

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

na rok 2020 wynosi 50,00 zł. ( Zarządzenie Nr MOPS.021.5.2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie z dnia 23 stycznia 2020 roku).


 

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego określa, że ośrodki pomocy społecznej,  w porozumieniu z poradniami zdrowia psychicznego czy innymi specjalistycznymi placówkami terapeutycznymi organizują oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.

Przy określaniu komu przysługuje pomoc w formie usług specjalistycznych zastosowanie ma ogólna zasada dotycząca usług zapisana w ustawie o pomocy społecznej.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, mogą one obejmować:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza uczenie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowania do aktywności, prowadzenia treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy, organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji,

 • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie w tym poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, koordynowanie działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego,

 • wparcie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia poprzez szukanie informacji o pracy pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,

 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi poprzez naukę planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, usamodzielnienie finansowe,

 • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, pedagoga, logopedy, pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej. Dodatkowo specjaliści świadczący usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż m.in. w szpitalu psychiatrycznym, w środowiskowym domu samopomocy, domu pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym.

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi są finansowane z budżetu państwa. W tym celu ośrodek pomocy społecznej występuje  do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego o środki na realizacje tych usług. Może mieć miejsce sytuacja, w której Ośrodek zgłosił zapotrzebowanie na środki celem realizacji specjalistycznych usług, lecz otrzymał z urzędu wojewódzkiego kwotę niższą. W związku z tym będzie pomagał krócej w ograniczonym wymiarze.

Warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat za usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi określono w rozporządzeniu cytowanym na początku. To ile ostatecznie zapłacimy uzależnione jest też oczywiście od ceny usługi.

Zwolnienia z opłat

Zwolnienia częściowe lub całkowite z odpłatności jest traktowane przez MOPS uznaniowo (każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie) Sprawa jest przedmiotem postępowania administracyjnego kończącego się decyzją administracyjną, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania. Organem odwoławczym w omawianych sprawach jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie.

Aby ubiegać się o specjalistyczne usługi opiekuńcze należy złożyć następujące dokumenty: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług, dochód rodziny, oraz podanie o przyznanie usług opiekuńczych specjalistycznych. Zaświadczenie lekarskie powinien wystawić lekarz psychiatra. Lekarz może określić ilość godzin usług. Jednak o ilości przyznanych godzin ostatecznie decyduje MOPS.

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI ZADANIA:

 1. art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1878 );

 2. art. 18 ust. 1 pkt 3, art. 50 ust. 1 i 2 oraz ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz.1507 ze zm);

 3. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.);

ZAŁĄCZNIKI:

 • Rozporządzenie
  Utworzono dnia 26.10.2020, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny