Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Zespół Interdyscyplinarny

 Zespół Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mszczonów

 

W  Gminie Mszczonów funkcjonuje powołany od grudnia  2010 roku przez Burmistrza Mszczonowa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny, to grupa specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mszczonów na lata 2018-2021., opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynowanie działań poszczególnych podmiotów zaangażowanych w procedurę „Niebieskiej Karty”. Informacja o podejrzeniu przemocy w rodzinie jest przekazywana do przedstawicieli służb, którzy bezpośrednio będą pracować z rodziną: dzielnicowy, pracownik socjalny, psycholog/pedagog szkolny, kurator, przedstawiciel GKRPA, przedstawiciel służby zdrowia itp.
W pierwszej kolejności podejmowane są działania wynikające z kompetencji i możliwości podmiotów zaangażowanych w procedurę ,,Niebieskiej Karty’ , dlatego zbierają od rodziny, niezbędne informacje  o formach  wsparcia i pomocy, jakich dane instytucje mogą udzielić. Następnie ustalany jest plan działania i współpracy poszczególnych służb. W indywidualnych przypadkach Zespół może powołać grupę roboczą- zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną.
Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

 • zatrzymanie  zjawiska przemocy w rodzinie;
 • zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny;
 • przywrócenie godności osobom starszym, słabszym, narażonym na skrzywdzenie;
 • inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy – rozmowy które pokazują skutki i konsekwencje stosowania przemocy;
 • inicjowanie interwencji kryzysowej – pomoc w odzyskaniu mocy i kontroli
 • zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikające
  z doświadczania przemocy;
 • zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i instytucje.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mszczonowie zapewnia obsługę organizacyjno- techniczną  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mszczonów. Przewodniczącą Gminnego Zespołu jest Pani  Monika Malczak  - Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie. Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

Podstawa prawna działania Zespołu

- Uchwała NR XIV/111/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 listopada 2019 roku, w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

PROCEDURA ,,NIEBIESKIEJ KARTY”

Procedura „Niebieskiej Karty” uruchamiana jest w sytuacji podejrzenia, gdy w rodzinie dochodzi do przemocy. Procedura ma na celu podjęcie działań interwencyjnych,  mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie Formularza „Niebieskiej Karty” – część A przez pracownika instytucji, który podejrzewa lub powziął informację o przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.
Instytucjami uprawnionymi do założenia „Niebieskiej Karty” są:

 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • Policja
 • Placówki oświatowe- szkoły, przedszkola
 • Placówki służby zdrowia tj. poradnie, przychodnie, szpitale
 • Gminne Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Każda Niebieska Karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, gdzie organizowana jest pomoc rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty może być zakończona wyłącznie przez Zespół Interdyscyplinarny.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny