Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Zespół Interdyscyplinarny

 Zespół Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mszczonów

 

W  Gminie Mszczonów funkcjonuje powołany od grudnia  2010 roku przez Burmistrza Mszczonowa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny, to grupa specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mszczonów na lata 2018-2021., opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynowanie działań poszczególnych podmiotów zaangażowanych w procedurę „Niebieskiej Karty”. Informacja o podejrzeniu przemocy w rodzinie jest przekazywana do przedstawicieli służb, którzy bezpośrednio będą pracować z rodziną: dzielnicowy, pracownik socjalny, psycholog/pedagog szkolny, kurator, przedstawiciel GKRPA, przedstawiciel służby zdrowia itp.
W pierwszej kolejności podejmowane są działania wynikające z kompetencji i możliwości podmiotów zaangażowanych w procedurę ,,Niebieskiej Karty’ , dlatego zbierają od rodziny, niezbędne informacje  o formach  wsparcia i pomocy, jakich dane instytucje mogą udzielić. Następnie ustalany jest plan działania i współpracy poszczególnych służb. W indywidualnych przypadkach Zespół może powołać grupę roboczą- zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną.
Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

 • zatrzymanie  zjawiska przemocy w rodzinie;
 • zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny;
 • przywrócenie godności osobom starszym, słabszym, narażonym na skrzywdzenie;
 • inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy – rozmowy które pokazują skutki i konsekwencje stosowania przemocy;
 • inicjowanie interwencji kryzysowej – pomoc w odzyskaniu mocy i kontroli
 • zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikające
  z doświadczania przemocy;
 • zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i instytucje.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mszczonowie zapewnia obsługę organizacyjno- techniczną  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mszczonów. Przewodniczącą Gminnego Zespołu jest Pani  Monika Malczak  - Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie. Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

Podstawa prawna działania Zespołu

- Uchwała NR XIV/111/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 listopada 2019 roku, w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

PROCEDURA ,,NIEBIESKIEJ KARTY”

Procedura „Niebieskiej Karty” uruchamiana jest w sytuacji podejrzenia, gdy w rodzinie dochodzi do przemocy. Procedura ma na celu podjęcie działań interwencyjnych,  mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie Formularza „Niebieskiej Karty” – część A przez pracownika instytucji, który podejrzewa lub powziął informację o przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.
Instytucjami uprawnionymi do założenia „Niebieskiej Karty” są:

 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • Policja
 • Placówki oświatowe- szkoły, przedszkola
 • Placówki służby zdrowia tj. poradnie, przychodnie, szpitale
 • Gminne Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Każda Niebieska Karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, gdzie organizowana jest pomoc rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty może być zakończona wyłącznie przez Zespół Interdyscyplinarny.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny