Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Krajowa Karta Dużej Rodziny


Zmiany w Karcie Dużej Rodziny
od  9 czerwca 2021 r.

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem 25 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952) zostało wprowadzonych szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Od 9 czerwca 2021 r. każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.

Aplikacja mObywatel umożliwi pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, posiadającemu PESEL oraz dowód osobisty, a wprzypadku dzieci mLegitymację, który zaloguje się do tej aplikacji.

Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), mają możliwość posługiwania się wyłącznie  Kartą tradycyjną.

Dotychczasowa aplikacja mKDR, która umożliwiała wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w urządzeniach mobilnych i służyła do weryfikacji uprawnień do zniżek u Partnerów KDR, została  zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Ponadto ulegnie także zmianie opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty.

Wydanie duplikatu w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty oraz domówienie tradycyjnej formy Karty w przypadku posiadania jedynie elektronicznej formy Karty, od 9 czerwca 2021 r. będzie wynosiła wynosi 10 zł.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 99 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

Miejsce załatwienia sprawy:

Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny:

 • wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18 roku życia,
 • w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem  o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

Karta przysługuje dzieciom tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa
  w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.
  z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r.
  o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.z2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiadanie Karty nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Terminy składania dokumentów:  Na bieżąco.

Sposób składania wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny:

 • osobiście w Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie 
 • za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia

Wymagane dokumenty:

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

 • ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu
  w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Komu karta nie przysługuje:

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej
(tj. na urządzeniach mobilnych).

Składając wniosek o przyznanie Karty należy wskazać czy wnioskuje się o obie formy czy też rezygnuje się z formy tradycyjnej (elektroniczna forma karty jest zawsze przyznawana).

Posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny może wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.

Aplikacja mObywatel umożliwia pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, który zaloguje się do tej aplikacji – w tym celu konieczne jest posiadanie numeru PESEL oraz dowodu osobistego, a w przypadku dzieci mLegitymacji.

Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), mogą korzystać tylko
z tradycyjnej Karty Dużej Rodziny.

Opłaty:   Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Opłacie podlega jedynie wydanie duplikatu w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty tradycyjnej oraz domówienie tradycyjnej formy Karty w przypadku posiadania jedynie elektronicznej formy Karty.

Opłata w obu powyższych przypadkach od 9 czerwca 2021 r. wynosi 10 zł.

Powyższe opłaty dokonuje się na rachunek:

Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie  
ul. Grójecka 45,96-320 Mszczonów     
91 1020 1042 0000 8902 0349 3608

Miejsce złożenia wniosku i odbioru Karty Dużej Rodziny:

Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie ul. Grójecka 45 , 96-320 Mszczonów.

pokój nr 6 tel. 46 -857-12-73 wew. 23

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy :

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa (adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, tel. kontaktowy: 46 858 28 40).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku i wydania Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – zwanej dalej Ustawą

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa
do korzystania z Karty, a następnie dane osobowe zostaną usunięte. W przypadku informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna,
a następnie dane również zostaną usunięte.

6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);

9. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

10. Państwa dane zostaną przekazane do Centrum Usług Społecznych tj. jednostki realizującej w imieniu Gminy zadanie związane z rozpatrywaniem wniosku i wydaniem Karty Dużej Rodziny, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny