Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1.922 zł. Świadczenie przysługuje w kwocie 1.000 zł jednorazowo.

Wniosek o jednorazową zapomogę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka . W przypadku wniosku dotyczącego dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczna – w terminie 12 miesięcy od objęcia opieka albo dziecka przysposobionego – nie później niż do ukończenia 18 roku życia.

Warunkiem złożenia wniosku jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza prowadzącego ciążę lub położną potwierdzające pozostanie kobiety pod opieka medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Wymagane dokumenty:

 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy za rok poprzedzający okres zasiłkowy oraz wypełniony załącznik;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób za rok poprzedzający okres zasiłkowy  (jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia);
 • dokument określający utratę dochodu - świadectwo pracy (umowy zlecenie) oraz PIT-11 za rok poprzedzający okres zasiłkowy;
 • w przypadku zawieszenia lub zlikwidowania działalności gospodarczej – informacja  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub potwierdzenie z Urzędu Miasta oraz PIT 36 lub 28 za rok poprzedzający okres zasiłkowy,
 • dokument określający uzyskanie dochodu – umowa.  W przypadku podjęcia zatrudnienia w roku poprzedzającym okres zasiłkowy należy dostarczyć umowę oraz PIT- 11 za ten rok. Jeżeli zostało podjęte zatrudnienie   w danym roku zasiłkowym należy dostarczyć umowę oraz zaświadczenie pracodawcy o uzyskanym dochodzie za drugi przepracowany miesiąc,
 • w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (VAT)  w roku poprzedzającym okres zasiłkowy– należy przedstawić wpis do ewidencji oraz PIT- 36 za ten rok, natomiast na karcie podatkowej i ryczałcie  PIT- 28 oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający okres zasiłkowy. Jeżeli działalność została rozpoczęta w danym roku zasiłkowym – wpis do ewidencji oraz zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie za drugi przepracowany miesiąc,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – oryginał,
 •  odpisu wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub ugody sądowej (w przypadku otrzymywania alimentów na pozostałe dzieci lub płacenie alimentów na dzieci z poprzednich związków),
 • aktu zgonu małżonka lub rodzica w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka (dot. opiekuna faktycznego),
 • zaświadczenie lekarskie (na obecnie obowiązującym druk),
 • w przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej.
 • w przypadku, gdy o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ubiega się opiekun prawny lub faktyczny należy dostarczyć dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną

Wymóg udokumentowania pozostawania matki pod opieką medyczną nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.

Świadczenie nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny