Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Klauzula: Krajowa Karta Dużej Rodziny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa (adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów,
  tel. kontaktowy: 46 858 28 40).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub  pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku i wydania Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
 •  ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – zwanej dalej Ustawą
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa
   do korzystania z Karty, a następnie dane osobowe zostaną usunięte. W przypadku informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna, a następnie dane również zostaną usunięte. 
  2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu.
  3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)
  4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
   następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych (RODO);
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
  2. Państwa dane zostaną przekazane do Centrum Usług Społecznych
   tj. jednostki realizującej w imieniu Gminy zadanie związane z rozpatrywaniem wniosku
   i wydaniem Karty Dużej Rodziny, a także podmiotom lub organom uprawnionym
   na podstawie przepisów prawa.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny