Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Klauzula: Krajowa Karta Dużej Rodziny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa (adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów,
  tel. kontaktowy: 46 858 28 40).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub  pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku i wydania Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
 •  ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – zwanej dalej Ustawą
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa
   do korzystania z Karty, a następnie dane osobowe zostaną usunięte. W przypadku informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna, a następnie dane również zostaną usunięte. 
  2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu.
  3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)
  4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
   następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych (RODO);
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
  2. Państwa dane zostaną przekazane do Centrum Usług Społecznych
   tj. jednostki realizującej w imieniu Gminy zadanie związane z rozpatrywaniem wniosku
   i wydaniem Karty Dużej Rodziny, a także podmiotom lub organom uprawnionym
   na podstawie przepisów prawa.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny