Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Nowe ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun w Klubie Senior +

Utworzono dnia 06.09.2021

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie
ogłasza nabór na stanowisko: OPIEKUN W KLUBIE SENIOR + w Mszczonowie ( UMOWA ZLECENIA )


1. Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie minimum średnie,
g) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
h) wysoka kultura osobista,
i) umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole.
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność skutecznego komunikowania się,
b) umiejętność organizowania pracy w Klubie Senior +,
c) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
d) znajomość metod pracy z osobami starszymi,
e) umiejętność organizacji pracy,
f) samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność i pracowitość,
g) odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,
h) odporność na stres,
i) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
j) ukończone kursy, szkolenia dotyczące charakteru pracy
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- czynności aktywizujące społecznie,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
- bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi CUS w Mszczonowie,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji m.in. listy obecności, harmonogramy zajęć,
- aktywizacja i integracja uczestników Klubu "Senior+",
- prowadzenie zajęć tematycznych z uczestnikami klubu,
- uczestnictwo w wyjazdach i imprezach klubu,
- pobudzanie aktywności uczestników klubu,
- wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- pomoc w organizacji spotkań integracyjnych międzypokoleniowych,
- dbałość o pomieszczenia i wyposażenie klubu, w tym utrzymanie czystości,
- dbanie o zabezpieczenie mienia.
5. Miejsce Pracy :  
- Klub Senior + ul. Tarczyńska 54/62 , 96-320 Mszczonów,
- Klub Senior + ul. Jeżynowa 4 , 96-320 Mszczonów.
6. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
2. życiorys (CV),
3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane),
4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku (własnoręcznie podpisane),
5. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (własnoręcznie podpisana),
6. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
8. dane kontaktowe kandydata,
9. termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
Oferty należy składać w terminie do 17.09.2021 r. do godz. 14.00 w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie ul. Grójecka 45, lub przesłać pocztą na adres: Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Opiekun Klubu Senior + w Mszczonowie do 17.09.2021 roku, (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data i godzina wpływu do Centrum. Godziny urzędowania Centrum Usług Społecznych poniedziałek, czwartek w godz. 8.00-16.00 środa w godz. 8.00-17.00 piątek w godz. 8.00-15.00.
Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem, a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy wykraczających poza katalog wskazany w art. 22(1) §1 Kodeksu pracy na potrzeby realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, po określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Centrum Usług Społecznych, 96-320 Mszczonów, ul. Grójecka 45, tel. (46) 857 12 73, fax (46) 857 27 82, e-mail: cus@mszczonow.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym cza-sie wycofana. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę 3.
4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.);
b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO; c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadze-nia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego do-konano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwa-rzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Mszczonów dn 03.09.2021r.                                                                                                                                                                                  

Monika Malczak
Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Mszczonowie                                                                                                                                                                                                                          

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny