Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Złóż wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych -

Utworzono dnia 26.10.2023

 Ogrzewasz swoje jednoosobowe gospodarstwo domowe głównie paliwem gazowym, a twój przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł? - Wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, ogrzewanego głównie paliwem gazowym, a przeciętny miesięczny dochód waszego gospodarstwa to nie więcej niż 1500 zł na osobę?

Jeśli tak, możesz złożyć wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego przez Internet.

Informacje:

Możesz złożyć wniosek w przeglądarce internetowej. Potrzebujesz do tego profilu zaufanego, e-dowodu lub certyfikatu kwalifikowanego.

Wniosek dotyczy zwrotu podatku VAT za paliwo gazowe. Możesz otrzymać zwrot podatku VAT za paliwo gazowe, jeśli:

 • głównym źródłem ogrzewania twojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł:
  • kocioł gazowy,
  • bojler gazowy,
  •  podgrzewacz gazowy przepływowy,
  • kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi,
 •  główne źródło ogrzewania zgłoszono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
 • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe i twój przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł lub
 • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Możesz złożyć wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego, jeśli paliwo to dostarczono w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Do wniosku dołącz opłaconą fakturę VAT za dostarczone paliwo i dowód jej opłacenia.

W 2023 r. możesz złożyć więcej niż jeden wniosek. Do wniosku możesz załączyć więcej niż jedną fakturę VAT i dowód jej opłacenia. Od 1 marca 2024 r. wniosek może obejmować tylko fakturę VAT, którą otrzymasz do 30 dni przed datą złożenia wniosku.

Kto może złożyć

Każdy, kto:

 • ukończył 18 lat,
 • mieszka i przebywa w Polsce,
 • jest obywatelem Polski lub
 • jest cudzoziemcem, który ma:
 • zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,
 • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
 • obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.

Kto nie może złożyć

Nie składaj wniosku, jeśli:

 • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe, a twój przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 2100 zł,
 • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 1500 zł na osobę.

Co musisz przygotować

 • Login z hasłem do profilu zaufanego lub e-bankowości i telefon komórkowy.
 • Dane do wniosku: dane wszystkich członków twojego gospodarstwa domowego: imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości – jeśli ktoś nie ma numeru PESEL, adres gospodarstwa domowego, dane kontaktowe – podaj, jeśli chcesz: Adres e-mail – aby otrzymać pocztą elektroniczną informację o przyznaniu refundacji podatku VAT, numer telefonu – do kontaktu z urzędem,
 • numer rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który chcesz otrzymać zwrot podatku,
 • fakturę VAT i dowód jej opłacenia – w opisie faktury musi znaleźć się informacja o okresie, w którym dostarczono paliwa gazowe,
 • informację o dacie otrzymania faktury i jej numer – jeśli złożysz wniosek w marcu 2024 roku lub później.

Jeśli wniosek składasz pierwszy raz lub jeśli zmieniły się dane gospodarstwa domowego lub jego członków – podaj też informacje, które pozwolą ustalić przeciętny miesięczny dochód twojego gospodarstwa domowego w roku: 2021 – jeśli wniosek złożysz do 31 lipca 2023 roku, 2022 – jeśli wniosek złożysz po 31 lipca 2023 roku.

Informacje, które pozwalają ustalić przeciętny miesięczny dochód twojego gospodarstwa domowego, to:

 • łączna kwota alimentów,
 • kwota dochodu każdego członka gospodarstwa domowego, jeśli tego dochodu nie obejmuje podatek od osób fizycznych,
 • powierzchnia gospodarstwa rolnego (w hektarach), jeśli ty lub inny członek gospodarstwa domowego osiągacie dochody z gospodarstwa rolnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny